Magunkról


A FERRCERT Tanúsító és Ellenőrző Kft-t 1998. augusztus 1-jén alapították.

A szervezetben dolgozók szakmai kompetenciáját az évtizedek alatt megszerzett minőségügyi elméleti és gyakorlati tapasztalatok alapozzák meg. A személyzet nagy tapasztalattal rendelkezik kohászati és vegyipari termékek ellenőrzésében, minőségirányítási és környezetirányítási rendszerek kiépítésében és működtetésében.

A FERRCERT Tanúsító és Ellenőrző Kft. független tanúsító szervezetként működik és 2000-től Nemzeti Akkreditáló Testület (NAT), 2016-tól a Nemzeti Akkreditáló Hatóság (NAH) által akkreditált.
A társaság alkalmazottai 1985 óta vettek részt minőségbiztosítási és környezetirányítási rendszerek kiépítésében működtetésében.
Tanúsító szervezetként minőség-, környezetközpontú- és munkahelyi egészségvédelem és biztonság- irányítási rendszerek tanúsításával foglalkozik.SZERVEZETI
FELÉPÍTÉS

Irányítási kapcsolat

Felügyeleti kapcsolat

Szakmai kapcsolat

Szerződéses kapcsolat

FŐ TEVÉKENYSÉGEK

Minőségirányítási
rendszerek tanúsítása
ISO 9001
Környezetközpontú irányítási
rendszerek tanúsítása
ISO 14001
Munkahelyi
egészségvédelem és
biztonságirányítási
rendszerek tanúsítása
ISO 45001

ISO 9001


Az ISO 9001 szabvány arra az esetre határoz meg követelményeket, amikor egy szervezetnek azt a képességét kell bemutatnia, hogy következetesen elő tud állítani meghatározott követelményeket teljesítő termékeket és/vagy szolgáltatásokat.
A minőségirányítási rendszer követelményeinek elsődleges célja a vevő megelégedettségének elnyerése azáltal, hogy a rendszer alkalmazása révén kielégíti a vevő követelményeit, a rendszert folyamatosan tökéletesíti és intézkedéseket hajt végre a kockázatok és lehetőségek kezelésére.

A szabvány fő fejezetei:
• A szervezet környezete
• Vezetői szerepvállalás
• Tervezés
• Támogatás
• Működés
• Teljesítményértékelés
• Fejlesztés

A minőségirányítási rendszer kiépítése azt jelenti egy szervezet számára, hogy meg kell határoznia és alkalmaznia kell azokat a folyamatokat, amelyek biztosítják azt, hogy a termékek/szolgáltatások megfeleljenek a vevői követelményeknek. A meghatározott folyamatok bevezetése és demonstrálása eszközeként a szervezetnek a szabvány követelményeit kielégítő minőségirányítási rendszert kell létesíteni. A minőségirányítási rendszert a szervezetnek be kell vezetni, karban kell tartani és javítania kell.

A szervezetnek el kell készíteni a minőségirányítási rendszer eljárási utasításait, amelyek leírják a minőségirányítási rendszer bevezetéséhez szükséges folyamatokat. A rendszer eljárásainak, utasításainak számát és terjedelmét a szervezet mérete, típusa, a folyamatok bonyolultsága és kölcsönhatásai, az alkalmazott módszerek, illetve a munkákat végző személyzet szakismeretei és képzettsége határozza meg.

A szabvány a szervezetek tevékenységihez kapcsolódik a vevő követelményeinek megfogalmazásától kezdve valamennyi minőségirányítási rendszerfolyamaton keresztül a vevő megelégedettségének elnyeréséig.

A szabványban meghatározott követelmények általánosak és minden szervezetre alkalmazhatóak, függetlenül azok típusától és nagyságától!

A cél az, hogy a szabvány valamennyi követelményét alkalmazzák, azonban a tevékenységi kör szűkítése bizonyos szituációkban elfogadható lehet. A vevő követelményei, vagy a termék/szolgáltatás jellegétől függően egyes minőségirányítási rendszerkövetelmények alkalmazása nem kötelező (pl. tervezés és fejlesztés, raktározás, mérőeszköz-kezelés).

ISO 14001


A környezetünk megóvását minden eszközzel szükséges elősegíteni. Egy ilyen hatékony eszköz a szabványos Környezetközpontú Irányítási Rendszer, röviden KIR alkalmazása. Az alkalmazás gazdasági érdekeken alapuló vállalkozási felsővezetői elhatározáson nyugszik. A környezeti probléma kezelését gazdasági előnyök oldaláról közelíti meg, hozzákapcsolva a rendteremtés és rendmegtartás eszközét.
A környezetközpontú irányítási rendszer legfontosabb elve a folyamatos környezeti teljesítmény javulás: a vállalkozásnak folyamatosan csökkentenie kell környezeti hatásait egyenként és összességében.

A környezetközpontú irányítási rendszer olyan eszköz, amelynek alkalmazásával a szervezet – a vállalkozás – biztosítani tudja, hogy minden tevékenysége a környezeti elvárásoknak megfelelően zajlik. A tanúsított környezetközpontú irányítási rendszer által a vállalat demonstrálhatja megfelelőségét az ISO 14001 szabvány előírásainak.
A környezetközpontú irányítási rendszer kialakításának és működtetésének célja, hogy a rendszert alkalmazó cég megfeleljen azoknak az elvárásoknak, amelyeket az érdekelt felek (környező lakosság, hatóságok, a termékek/szolgáltatások felhasználói) megfogalmaznak, beleértve természetesen a gazdaságossági megfontolásokat is

A környezetközpontú irányítási rendszer működtetése az alábbi kedvező hatásokat eredményezheti:
• Anyag és energia felhasználás csökkentése
• Szennyezőanyag kibocsátás csökkenése
• Hulladék keletkezés csökkenése
• Veszélyes anyagok felhasználásának csökkenése
• Veszélyes hulladékok keletkezésének csökkenése
• Hulladék-újrafelhasználás javulása
• A költségek csökkenésével a gazdasági eredmény növekszik
• Környezetbiztos üzemeltetés feltételeinek kialakulása (kockázatcsökkenés)
• Környezetért viselt felelősségek egyértelmű meghatározása
• A cég társadalmi, közösségi és piaci megítélésének javulása
• Új belföldi és külföldi piacok megtartása, megszerzése, ill. bővítése

Ezen előnyökkel szemben áll a rendszer bevezetésének és fenntartásának költsége. Az eddigi tapasztalatok szerint ez a mérleg pozitív.
Jól látszik az a tendencia, amely szerint a piaci versenyben a minőségirányítási rendszerhez hasonlóan előnyt jelent a környezetközpontú irányítási rendszer megléte, működése és tanúsítottsága.

ÜZLETPOLITIKA

A FERRCERT Tanúsító és Ellenőrző Kft. MSZ EN ISO/IEC 17021-1:2016 szabvány szerinti irányítási rendszert működtet, mely biztosítja, hogy az irányítási rendszerek tanúsításával és felügyeletével a piacon a megbízóknak olyan szolgáltatást kínáljon, amely
PÁRTATLANUL;
MINŐSÉGILEG A
LEGMAGASABB
SZINTEN;
JÓL KÉPZETT ÉS
NAGY GYAKORLATI
TAPASZTALATTAL
RENDELKEZŐ
SZAKEMBER-
GÁRDÁVAL;
HATÁRIDŐRE,
AZ ÜGYFELEK
LEGTELJESEBB
MEGELÉGEDÉSÉRE
TÖRTÉNIK.
A Ferrcert Kft. kezeli az érdek-összeférhetetlenségeket, és biztosítja az objektivitást az irányítási rendszerek tanúsítási tevékenységében. Szervezetünk minden tagja a szakmai igényességre alapozva korrektül dolgozik, a tudomásukra jutott adatokat bizalmasan, hivatali titokként kezeli.

Ezek megvalósítása érdekében a Ferrcert Kft. működő irányítási rendszert alkalmaz, mely jól meghatározott feladatokat, felelősségeket, és jogköröket, és a folyamatok pontos rögzítését tartalmazza.

Szervezetünk tagjai elkötelezettek a folyamatos fejlődés mellett, szakmai tudásuk fejlesztésével, a törvények, jogszabályok és szabványok változásának figyelemmel kísérésével munkájukat legjobb tudásuk szerint végzik.

Fellebbezések kezelése

  • Az ügyfél fellebbezést nyújthat be a tanúsítási döntés ellen írásban, a tanúsítási döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül.
  • A fellebbezés beérkezéséről, ill. az arra történő intézkedés megkezdéséről a Ferrcert Kft. az ügyfélnek írásban értesítést küld, a fellebbezés kézhez vételétől számított 5 munkanapon belül.
  • A fellebbezés belső kivizsgálását az ügyvezető/tanúsítóhely vezető irányítja. Amennyiben az ügyvezető/tanúsítóhely vezető a fellebbező ügyfél auditjában auditorként részt vett, ezt a hatáskörét a tanúsítóhely vezető helyettesnek adja át. A kivizsgálást végző személy bekéri az összes vonatkozó dokumentumot, és megállapítja, hogy jogos-e a fellebbezés. Amennyiben jogos, és a tanúsítóhely hibát követett el, úgy meghozza a szükséges helyesbítő intézkedéseket, melyet jegyzőkönyvben kell dokumentálni.
  • Az ügyvezető/tanúsítóhely vezető vagy a tanúsítóhely vezető helyettes írásban értesíti az ügyfelet a belső vizsgálat eredményéről, a fellebbezés kézhezvételétől számított 30 napon belül.
  • Amennyiben a fellebbező és a tanúsítóhely nem tudnak egyezségre jutni, akkor az Igazgatótestület mint Döntőbizottság hatáskörébe kell utalni a döntést. Ha a fellebbező és a Döntőbizottság a továbbiakban sem ért egyet, akkor Bírósági döntést kell kérni.

Panaszok kezelése

  • A tanúsító helyre írásban benyújtott panasz beérkezéséről, ill. az arra történő intézkedés megkezdéséről a Ferrcert Kft. a panasztevőnek írásban értesítést küld a panasz kézhez vételétől számított 5 munkanapon belül.
  • Az ügyvezető megvizsgálja, hogy a panasz valóban olyan tanúsítási tevékenységgel kapcsolatos-e, amelyért a tanúsítóhely a felelős. Az ügyvezető elvégzi a vizsgálatot és dönt annak jogosságáról. Amennyiben jogos, és a tanúsítóhely hibát követett el, úgy meghozza a szükséges helyesbítő intézkedéseket, melyet eltérésjelentésen kell dokumentálni. Az ügyvezető levélben értesíti panasztevőt a belső vizsgálat eredményéről, a panasz kézhez vételétől számított 30 napon belül.
  • Tanúsított ügyféllel kapcsolatos panaszt a tanúsítóhely kizárólag azon ügyfelekkel kapcsolatban fogad el, akikkel a tanúsítóhelynek élő szerződése van. Egy tanúsított ügyféllel kapcsolatos panasz kivizsgálásnak ki kell térnie a tanúsított irányítási rendszerének eredményességére is. A panasz kivizsgálását az ügyvezető végzi. Ha az ügyvezető a panaszban érintett ügyfélnél végzett auditban auditorként részt vett, ezt a hatáskörét a tanúsítóhely vezető helyettesnek adja át. A kivizsgálást végző személy bekéri az összes vonatkozó dokumentumot, és megállapítja, hogy jogos-e a panasz. Amennyiben jogos, és a tanúsítóhely hibát követett el, úgy meghozza a szükséges helyesbítő intézkedéseket, melyet jegyzőkönyvben kell dokumentálni. A kivizsgálást végző személy levélben értesíti a panasztevőt és az érintett ügyfelet a belső vizsgálat eredményéről a panasz kézhez vételétől számított 30 napon belül. Ha a panasz jogos, az érintett ügyfélnél rendkívüli auditot kell kezdeményezni. A kivizsgálással megbízott személy az audit eredményéről, valamint a hozott intézkedésről írásban értesíti a panasztevőt és az érintett ügyfelet, a rendkívüli auditot követő 15 napon belül.
  • Amennyiben a panasztevő és a tanúsítóhely nem tudnak egyezségre jutni, akkor az Igazgatótestület, mint Döntőbizottság hatáskörébe kell utalni a döntést. Ha a panasztevő és a Döntőbizottság a továbbiakban sem ért egyet, akkor Bírósági döntést kell kérni.
  • Az ügyvezető az ügyféllel és a panaszossal egyeztet, hogy a panasz tárgyát és annak megoldását nyilvánosságra hozzák-e, és ha igen milyen formában és terjedelemben.